Iniciar sesión:
Votos - 22, Puntuación media: 4.4 ( )

Manual de usuario Canon, modelo i-SENSYS MF5980dw

Fabricar: Canon
Tamaño del archivo: 28.43 mb
Nombre del archivo:
Idioma del manual:ruplsvhrukitentresfrdebgetslnlhuptskdaficslvltro
Fotos y especificaciones  Canon  i-SENSYS MF5980dw
Enlace gratuito para este manual disponible en la parte inferior de la páginaResumen del manual


Vi forbedrer dog lobende vore produkter, sa hvis du har behov for nojagtige specifikationer, bedes du kontakte Canon. 127 Dansk Symboler som brukes i handboken Symboler som brukes i handboken ADVARSEL Viser en advarsel i forbindelse med operasjoner som kan fore til dodsfall eller personskade hvis de ikke utfores riktig. Ta alltid hensyn til disse advarslene for a bruke maskinen pa en trygg mate. FORSIKTIG Viser en advarsel om operasjoner som kan fore til personskade hvis de ikke utfores riktig. Ta alltid hensyn til disse sikkerhetsangivelsene for a bruke maskinen pa en trygg mate. VIKTIG Viser krav til og begrensninger for bruk. Les disse delene noye for a bruke maskinen riktig og unnga a skade maskinen eller annet. Indikerer en operasjon som ikke ma utfores. Les noye gjennom disse artiklene, og sorg for at du ikke utforer operasjonene som er beskrevet. Taster og knapper som nevnes i denne handboken Symbol-og tastenavnene nedenfor er noen fa eksempler pa hvordan taster du skal trykke pa, angis i handboken. . Taster pa betjeningspanelet: [Tasteikon] + (Tastenavn) Eksempel: [ ] (Stopp) . Display: . Knapper og elementer pa datamaskinens display: [Preferences] (Innstillinger) Illustrasjoner og displayer som brukes i handboken Illustrasjoner og displayer som brukes i denne handboken, er fra MF5980dw med mindre noe annet er angitt. Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse "viktige sikkerhetsinstruksjonene" noye for du bruker maskinen. Folg alltid disse instruksjonene. De er laget for a hindre personskade og skade pa eiendom. Du ma heller ikke utfore operasjoner som ikke er angitt i denne handboken. Det kan fore til uventede uhell eller skader. Installasjon ADVARSEL . Du ma ikke installere maskinen i n.rheten av alkohol, malingstynner eller andre brennbare stoffer. Hvis brennbare stoffer kommer i kontakt med elektriske deler inne i maskinen, kan det fore til brann eller elektrisk stot. . Ikke plasser folgende gjenstander pa maskinen. -halssmykker eller andre metallgjenstander -kopper, vaser, blomsterpotter og andre beholdere med vann eller v.ske Hvis disse gjenstandene kommer i kontakt med et omrade med hoy spenning inne i maskinen, kan det fore til brann eller elektrisk stot. Hvis slike stoffer slippes eller soles i maskinen, ma du sla av strombryterne pa maskinen og datamaskinen (1) umiddelbart og koble fra grensesnittkabelen hvis den er koblet til (2). Deretter ma du trekke ut stromstopslet fra stromuttaket (3) og kontakte din lokale autoriserte Canon-forhandler. (2) (2) (2) (3) OFF(1) (3) OFFON(1) . Ikke bruk dette produktet i n.rheten av medisinsk elektrisk utstyr. Radiobolger sendt ut fra dette produktet kan pavirke medisinsk elektrisk utstyr. Dette kan fore til ulykker forarsaket av feilfunksjon. FORSIKTIG . Ikke installer maskinen i ustabile omgivelser, som ustodige plattformer eller gulv som heller, eller i omgivelser som er utsatt for store vibrasjoner, da det kan fore til at maskinen faller ned eller tipper over og forarsaker personskade. . Ventilasjonslukene er for a gi god ventilasjon til driftsdeler inne i maskinen. Du ma aldri plassere maskinen pa et mykt underlag, for eksempel en seng, en sofa eller et teppe. Blokkering av lukene kan fore til overoppheting av maskinen, noe som kan fore til brann. . Ikke plasser maskinen pa folgende steder, da det kan fore til brann eller elektrisk stot. -et fuktig eller stovete sted -et sted som er utsatt for royk og damp, som i n.rheten av et kjokken eller en luftfukter -et sted utsatt for regn eller sno -et sted n.r tappekraner eller vann -et sted utsatt for direkte sollys -et sted som er utsatt for hoye temperaturer -et sted n.r apen ild . Nar du skal installere maskinen, ma du senke maskinen forsiktig ned pa installasjonsstedet slik at du unngar a klemme hendene mellom maskinen og gulvet eller mellom maskinen og annet utstyr, da det kan fore til personskade. . Nar du skal koble til grensesnittkabelen, ma du folge instruksjonene i handboken og koble den ordentlig til. Hvis den ikke er koblet ordentlig til, kan det fore til feil eller elektrisk stot. . Hvis du ma flytte maskinen, ma du folge instruksjonene i denne handboken og holde maskinen riktig. Hvis du ikke gjor det, kan du slippe ned maskinen, noe som kan fore til personskade. Elektronisk handbok -> "Vedlikehold" -> "Transportere maskinen". Stromforsyning ADVARSEL . Stromkabelen ma ikke skades eller endres. Du ma heller ikke plassere tunge objekter pa stromkabelen eller dra i den eller boye den for mye. Dette kan fore til elektriske skader, noe som kan fore til brann eller elektrisk stot. . Hold stromledningen borte fra alle varmekilder. Hvis du ikke gjor dette, kan isolasjonen pa stromledningen smelte, noe som kan fore til brann eller elektrisk stot. 128 . . . Stromledningen kan skades hvis den trakkes pa eller festes med stifter, eller hvis tunge gjenstander plasseres pa den. . Fortsatt bruk av en skadet stromledning kan forer til ulykker, for eksempel brann eller elektrisk stot. . Ikke ...

Otros modelos de este manual:
escáner / copiadora / impresora multifunción - i-SENSYS MF5940dn (28.43 mb)

ComentariosTu reseña
Tu nombre:
Introduzca dos números de la imagen:
capcha

Categoría