Iniciar sesión:
Votos - 7, Puntuación media: 3.6 ( )

Manual de usuario Canon, modelo i-SENSYS MF8360Cdn

Fabricar: Canon
Tamaño del archivo: 43.5 mb
Nombre del archivo:
Idioma del manual:ruplsvhrukitentresfrdebgetslnlhuptskdaficslvltro
Fotos y especificaciones  Canon  i-SENSYS MF8360Cdn
Enlace gratuito para este manual disponible en la parte inferior de la páginaOtros manuales para este modelo:

Resumen del manual


. Sorg for, at der er tilstr.kkelig plads rundt om stikkontakten, sa den er let at tr.kke ud. Hvis der placeres ting rundt om stikkontakten, kan du maske ikke tr.kke denne ud i nodstilf.lde. Handtering ADVARSEL . Prov ikke at skille maskinen ad eller foretage .ndringer pa den. Der er komponenter med hoje temperaturer og hoj sp.nding inden i maskinen, hvilket kan medfore brand eller elektrisk stod. . Elektrisk udstyr kan v.re farligt, hvis det ikke anvendes korrekt. Born ma ikke rore ved elledningen, kablerne, de indvendige mekanismer eller elektriske dele. . Hvis maskinen laver en us.dvanlig lyd eller udsender rog, varme eller us.dvanlig lugt, skal du straks SLUKKE for afbryderen til maskinen og computeren og tr.kke interfacekablet ud, hvis det er tilsluttet. Tr.k derefter stromstikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler. Fortsat brug kan medfore brand eller elektrisk stod. . Anvend ikke br.ndbare sprays i n.rheden af maskinen. Hvis br.ndbare v.sker kommer i kontakt med elektriske dele inden i maskinen, kan det medfore brand eller elektrisk stod. . SLUK altid for afbryderen til maskinen og computeren, og tr.k derefter stromstikket og interfacekablet ud, inden maskinen flyttes. Hvis dette ikke sker, kan det beskadige kabler eller ledninger og forarsage brand eller elektrisk stod. . Kontroller, at stromstikket eller -forbindelsen sidder helt i, efter maskinen er blevet flyttet. Ellers kan det medfore overophedning og brand. . Tab ikke clips, h.fteklammer eller andre genstande af metal inden i maskinen. Du ma heller ikke spilde vand, v.sker eller andre br.ndbare v.sker (alkohol, benzen, fortynder osv.) inden i maskinen. Hvis disse genstande kommer i kontakt med et hojsp.ndingsomrade inden i maskinen, kan det medfore brand eller elektrisk stod. Hvis disse genstande tabes eller spildes inden i maskinen, skal du straks SLUKKE for afbryderen til maskinen og computeren og tr.kke interfacekablet ud, hvis det er tilsluttet. Tr.k derefter stromstikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler. . Nar stromstikket er isat i en stikkontakt, ma du ved is.tning eller udtr.kning af et USB-kabel ikke rore ved forbindelsens metaldele, da dette kan medfore elektrisk stod. FORSIGTIG . Placer ikke tunge genstande pa maskinen. Genstanden eller maskinen kan falde ned, hvilket kan forarsage personskade. . SLUK for afbryderen, hvis maskinen ikke skal bruges i l.ngere tid, f.eks. om natten. SLUK maskinen, og tr.k stromstikket ud, hvis maskinen ikke skal bruges i en l.ngere periode, f.eks. flere dage. . Abn, eller luk d.ksler og monter, eller fjern skuffer forsigtigt og omhyggeligt. Pas pa ikke at klemme fingrene. . Hold h.nder og toj borte fra valsen i udskrivningsomradet. Selvom maskinen ikke udskriver, kan valsen pludselig rotere og opfange dine h.nder eller dit toj, hvilket resulterer i personskade. . Udgangsbakken er varm under og lige efter udskrivning. Ror ikke ved omradet omkring udgangsbakken, da det kan medfore forbr.ndinger. . Udskrevet papir kan v.re varmt lige efter udskrivning. V.r forsigtig, nar du fjerner papiret eller justerer det fjernede papir, specielt efter kontinuerlig udskrivning. Ellers kan det medfore forbr.ndinger. . Nar du kopierer med en tyk bog placeret pa glaspladen, ma du ikke trykke hardt ned pa fremforeren eller glaspladed.kslet. Dette kan beskadige glaspladen og forarsage personskade. . Undga at tabe en tung genstand, f.eks. en ordbog, pa glaspladen. Dette kan beskadige glaspladen og forarsage personskade. . Luk fremforeren forsigtigt, sa du dine h.nder ikke kommer i klemme. Dette kan medfore personskade. . Laserstralen kan v.re skadelig for mennesker. Laserstralen er indesluttet i laserscannerenheden med et d.ksel, sa der ikke er fare for at laserstralen slipper ud under normal betjening af maskinen. L.s folgende kommentarer og sikkerhedsanvisninger. -Abn aldrig andre d.ksler end dem, der angives i denne vejledning. -Fjern ikke advarselsm.rkatet pa laserscannerenhedens d.ksel. -Hvis laserstralen skulle slippe ud og ramme ojnene, kan dette beskadige dine ojne. Dansk 123 Vedligeholdelse og eftersyn Vedligeholdelse og eftersyn ADVARSEL . SLUK for maskinen og computeren, og tr.k interfacekabler og stromstik ud, inden maskinen rengores. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stod. . Tr.k stromstikket ud af stikkontakten, og rengor omradet omkring stromstikket s metalstifter og stikkontakten med en tor klud for at fjerne alt stov og snavs. Pa steder med fugt, stov eller rog kan der dannes stov rundt om stikkontakten og opsta fugt, hvilket kan forarsage kortslutning og medfore brand. . Rengor maskinen med en klud, opvredet i vand eller et mildt rengoringsmiddel fortyndet med vand. Brug ikke alkohol, benzen, fortynder eller andre br.ndbare v.sker. Hvis br.ndbare v.sker kommer i kontakt med elektriske dele inden i maskinen, kan det medfore brand eller elektrisk stod. . Nogle omrader inden i maskinen er udsat for hojsp.nding. Nar du fjerner...

Otros modelos de este manual:
escáner / copiadora / impresora multifunción - i-SENSYS MF8340Cdn (43.5 mb)

ComentariosTu reseña
Tu nombre:
Introduzca dos números de la imagen:
capcha

Categoría