Iniciar sesión:
Votos - 4, Puntuación media: 4.3 ( )

Manual de usuario Canon, modelo i-SENSYS MF8080Cw

Fabricar: Canon
Tamaño del archivo: 36.71 mb
Nombre del archivo:
Idioma del manual:ruplsvhrukitentresfrdebgetslnlhuptskdaficslvltro
Enlace gratuito para este manual disponible en la parte inferior de la páginaOtros manuales para este modelo:

Resumen del manual


Hvis du ikke gjor dette, kan det oppsta brann eller elektriske stot. . Koble strompluggen fra stromuttaket regelmessig, og rengjor omradet rundt basen til metallpinnene pa pluggen og stromuttaket med en torr klut for a fjerne smuss og stov. Pa fuktige, stovete eller roykfylte steder kan stov bygge seg opp rundt strompluggen og bli fuktig, noe som kan fore til kortslutning som igjen kan fore til brann. . Rengjor maskinen med en vrengt klut fuktet med vann eller et mildt losemiddel tynnet ut med vann. Du ma ikke bruke alkohol, benzen, malingstynner eller andre brennbare stoffer. Hvis brennbare stoffer kommer i kontakt med elektriske deler inne i maskinen, kan det fore til brann eller elektrisk stot. . Enkelte omrader inne i maskinen er hoyspente. V.r forsiktig sa ikke halssmykker, armband eller andre metallobjekter kommer borti noe pa innsiden av maskinen nar du fjerner fastkjort papir eller undersoker noe i maskinen. Dette kan fore til brannskader eller elektrisk stot. . Du ma ikke kaste brukte tonerkassetter i apen ild. Det kan fore til at tonerrestene i kassetten tar fyr, noe som kan resultere i forbrenninger eller brann. . Hvis du ved et uhell soler eller stror ut toner, samle tonerpartiklene forsiktig sammen, eller tork dem opp med en myk, fuktig klut pa en mate som forhindrer innanding. Bruk aldri en stovsuger som ikke har beskyttelsestiltak mot stovutslipp til a rengjore toneren som er solt ut. A gjore dette kan fore til feil pa stovsugeren, eller fore til utslipp av stov pa grunn av statisk utladning. . Kontroller at strompluggen eller stromkontakten er satt helt inn etter at du har rengjort maskinen. Hvis dette ikke blir gjort, kan det fore til overoppheting og brann. . Kontroller regelmessig stromledningen og stopslet. Tilstandene nevnt nedenfor kan fore til brann, sa kontakt din lokale autoriserte Canon-forhandler eller Canons kundestotte hvis noen av de oppstar. -Det er tegn pa at strompluggen er brent. -Jordingsbladene eller pinnene pa strompluggen er deformert eller brutt av. -Strommen slas AV eller PA nar stromledningen boyes. -Isolasjonen pa stromledningen er skadet, sprukket, bulket eller flatklemt. -En del av stromledningen blir varm. . Kontroller regelmessig at stromledningen og stopslet ikke har blitt handtert eller har en av tilstandene som beskrevet nedenfor. Hvis du ikke gjor dette, kan det oppsta brann eller elektriske stot. -Stromledningen har losnet. -Stromledningen belastes pa grunn av en tung gjenstand eller at den er festet med stifter. -Stopslet har losnet. -Stromledningen er bundet fast i en kveil. -En del av stromledningen gar gjennom en passasje. -Stromledningen er plassert foran et varmeapparat. FORSIKTIG . Fikseringsenheten og omradet rundt den inne i maskinen blir varmt ved bruk. Nar du fjerner fastkjort papir eller inspiserer maskinen innvendig, ma du ikke berore fikseringsenheten og omradet rundt den, siden dette kan fore til brannskader. . Nar du fjerner fastskilt papir eller kontrollerer noe inne i maskinen, ma du passe pa sa du ikke utsetter deg selv for varme som avgis fra fikseringsenheten og omradet rundt den i en lengre periode. A gjore det kan fore til forbrenninger selv om du ikke berorer fikseringsenheten og omradet i n.rheten direkte. . Hvis papir er fastkjort, ma du sorge for at det ikke sitter igjen noen biter av papiret nar du fjerner det. Meldingen vil ikke forsvinne for alt papiret er fjernet. Du ma heller ikke berore andre enn de indikerte omradene med hendene, det kan fore til personskader eller forbrenninger. . Nar du fjerner fastkjort papir eller skifter ut en tonerkassett, ma du v.re forsiktig sa du ikke far toner pa hender eller kl.r. Hvis du far toner pa hendene eller kl.rne, ma du straks vaske dem med kaldt vann. Hvis du bruker varmt vann, vil toneren sette seg og det blir umulig a fa bort tonerflekkene. . Nar du fjerner fastkjort papir, ma du v.re forsiktig sa toneren pa papiret ikke sprer seg. Du kan fa toner i oynene eller munnen. Hvis du far toner i oynene eller munnen, ma du vaske med kaldt vann umiddelbart og kontakte lege. . V.r forsiktig sa du ikke kutter hendene pa papirkantene nar du legger i papir eller fjerner fastkilt papir. . Nar du fjerner en tonerkassett ma du ta den forsiktig ut, slik at du unngar at toneren sprer seg og kommer inn i oynene eller munnen. Hvis du far toner i oynene eller munnen, ma du vaske med kaldt vann umiddelbart og kontakte lege. . Du ma ikke forsoke a demontere tonerkassetten. Toneren kan spre seg, og du kan fa toner i oynene eller munnen. Hvis du far toner i oynene eller munnen, ma du vaske med kaldt vann umiddelbart og kontakte lege. . Hvis det lekker toner fra tonerkassetten, ma du passe pa sa du ikke inhalerer toneren eller far den pa huden. Vask huden med sape hvis du far toner pa den. Hvis huden blir irritert eller du inhalerer toneren, ma du kontakte lege umiddelbart. Forbruksmateriell ADVARSEL . Du ma ikke kaste brukte tonerkassetter i apen ild. Dette kan fore til antenning av toneren, noe som kan fore...

Otros modelos de este manual:
escáner / copiadora / impresora multifunción - i-SENSYS MF8040Cn (36.71 mb)

ComentariosTu reseña
Tu nombre:
Introduzca dos números de la imagen:
capcha

Categoría