Iniciar sesión:
Votos - 6, Puntuación media: 4 ( )

Manual de usuario Canon, modelo i-SENSYS MF8380Cdw

Fabricar: Canon
Tamaño del archivo: 5.5 mb
Nombre del archivo:
Idioma del manual:rusvukittresfrdebgetslhuptskficslvltro
Fotos y especificaciones  Canon  i-SENSYS MF8380Cdw
Enlace gratuito para este manual disponible en la parte inferior de la páginaOtros manuales para este modelo:

Resumen del manual


Kontrollera att proceduren ”2 Andra anslutningsmetoden till tradlost natverk” ' (s. 4) har slutforts. Tryck pá [ O ] (Meny). Välj genom att trycka pá [ ^ ] eller [ ^ ] och tryck pá [OK]. Tryck pá [OK]. Välj genom att trycka pá [ ^ ] eller [ ^ ] och tryck pá [OK]. Do you want to connect with new settings? No Searching... Press the access point WPS button for about 5 seconds. Cancel: Press Stop T IVflFp <§> Tryk pâ [ ^ ] for at vælge, og tryk pâ [OK]. Inden for 2 minutterskal du trykke pa og holde WPS-knappen nede pa det tradl0se LAN og eller det tradl0se adgangspunkt i ca. 5 sekunder. Hvis (Kan ikke finde adgangspunkt) vises. Tryk pa [OK] for at lukke sk^rmen, ga to trin tilbage, og forts^t derfra. Nar det tradl0se LAN eller det tradl0se adgangspunkt er registreret, blinker Wi-Fi-indikatoren. Nar indstillingen er fuldf0rt, tender Wi-Fi-indikatoren. Hvis der vises en fejlmeddelelse Tryk pâ [OK] for at lukke skærmen, gâ to trin tilbage, og fortsæt derfra. Hvis det ikke er muligt at oprette registrere adgangspunktet efter et nyt fors0g, skal du se f0lgende: ® e-Manual -> „Fejlfinding“ -> „Fejlfinding“ -> „Netværksproblemer“ -> „Problemer med tràdlost LAN“ Vent, indtil maskinen automatisk gendanner IP-adressen (ca. 2 min). Hvis du vil indstille IP-adressen manuelt, skal du se f0lgende. ® e-Manual „Indstilling af IPv4-adressen“ @ e-Manual „Indstilling af IPv6-adressen“ Trykk pa [ ^ ] for a velge, og trykk Trykk pa og hold nede WPS-knappen pa den tradl0se pa [OK]. LAN-ruteren eller tilgangspunktet i omtrent 5 sekunder, innen 2 minutter. Hvis (Ikke mulig a finne tilgangspunkt) vises. Trykk pa [OK] for a lukke skjermbildet og fortsette fra to trinn tidligere. Nar det tradl0se LAN eller tilgangspunktet er registrert, blinker Wi-Fi-indikatoren. Wi-Fi-indikatoren tennes nar innstillingen er fulf0rt. Hvis en feilmelding vises Trykk pâ [OK] for â lukke skjermbildet, og gjenta fra tre trinn tidligere. Hvis tilgangspunktet ikke kan registreres selv etter at du har fors0kt pâ nytt, kan du se f0lgende. ® Elektronisk hàndbok -> «Feilsoking» -> «Feilsoking» -> «Nettverksproblemer» -> «Problemer med tràdlost LAN» Vent til maskinen mottar IP-adressen automatisk (etter ca. 2 minutter). Hvis du vil angi IP-adressen manuelt, kan du se f0lgende punkter: m Elektronisk hàndbok «Angi en IPv4-adresse» © Elektronisk hàndbok «Angi IPv6-adresser» Valitse vaihtoehto [ ^ ] -painikkeella Paina 2 minuutin kuluessa langattoman lähiverkon ja paina sitten [OK]-painiketta. reitittimen tai liityntäpisteen WPS-painiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekunnin ajan. Jos (Yhteysosoitetta ei löydy) -ilmoitus näkyy näytössä Sulje näyttö painamalla [OK]-painiketta ja jatka kaksi vaihetta aiemmin olevasta kohdasta. Kun langaton lähiverkko tai liityntäpiste havaitaan, Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu. Kun asetus on valmis, Wi-Fi-merkkivalo palaa. Jos näytössä on virheilmoitus Sulje näyttö painamalla [OK]-painiketta ja jatka kolme vaihetta aiemmin olevasta kohdasta. Jos liityntäpistettä ei havaita uuden yrityksenkään jälkeen, katso lisätietoja seuraavasta kohdasta: eOpas -> ”Vianmääritys” -> ”Vianmääritys” -> ”Verkko-ongelmat” -> ”Langattoman lähiverkon ongelmat” Odota, että laite hakee IP-osoitteen automaattisesti (se kestää noin 2 minuuttia). Jos haluat määrittää IP-osoitteen manuaalisesti, katso lisätietoja seuraavista kohdista: m eOpas ”IPv4-osoitteen asettaminen” @ eOpas ”IPv6-osoitteen asettaminen” Välj genom att trycka pa [ ^ ] och Inom 2 minuter ska du trycka pa och halla WPS-tryck pa [OK]. knappen pa den tradlösa routern eller atkomstpunkten intryckt i cirka 5 sekunder. Om (Anslutningspunkt kan inte hittas) visas. Stäng skärmen genom att trycka pa [OK] och fortsätt fran tva steg tillbaka. Wi-Fi-indikatorn blinkar när det trâdlôsa nätverket eller âtkomstpunkten identifieras. Wi-Fi-indikatorn slâs pâ när inställningen är klar. Om ett felmeddelande visas. Stäng skärmen genom att trycka pâ [OK] och upprepa frân tre steg tillbaka. Om âtkomstpunkten inte kan identifieras ens efter att du har försökt igen, se följande. ® e-handbok -> ”Felsökning” -> ”Felsökning” -> ”Nätverksproblem” -> ’’Problem med tràdlôsa nätverk” Vänta tills enheten hämtar IP-adressen automatiskt (cirka 2 minuter). Information om hur du anger IP-adressen manuellt finns i följande. m e-handbok ”Ange IPv4-adress” © e-handbok ”Ange IPv6-adress” Dansk Norsk Suomi Svenska Dansk Kontroller netvasrksforbindelserne. Kontroller handlingen ved at bruge en Computer, der er koblet til et netvasrk. © Fortsaet til „A-1 Kontrol af, at den tradlose LAN-indstiHing erfuldfort“. Installer derefter Softwaren. ©Separat bind „Startvejledning“ ► Kontroller nettverkstilkoblingene. Deretter installerer du programvaren. Kontroller operasjonen med en © Separat volum, «Startveiledning» datamaskin som er koblet til et nettverk. 0 © Fortsett til «A-1 Kontr...


ComentariosTu reseña
Tu nombre:
Introduzca dos números de la imagen:
capcha

Categoría